ارزش سهام عدالت من امروز چقدر است؟ • مجله تصویر زندگی


ارزش سهام عدالت امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ چقدر است؟

امروز سه شنبه (۱۰ مرداد ۱۴۰۲)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۲۴ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۵۸۹۲ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۹۸۹.۸۰۲ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۷۰۵.۳۶۳ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس ۵۳۴۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۰۴۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای تاپیکو، شپنا، شبندر، فملی، پارسان، فولاد، وبملت صورت گرفت و شاخص های انتخاب، خاور، دی، شاوان، فزر، هرمز و وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۰ مرداد ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۲۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۱۱۸۰ ۱۱۶۸
شگویا ۱۴۹۶ ۴۹
شاوان ۱۷۶۱ ۵
دانا ۳۹۰ ۴۵
بنیرو ۳۷۰ ۳
رمپنا ۱۳۳۶ ۱۴۳
اخابر ۱۰۰۴ ۲۴۴
کگل ۵۸۱ ۱۰۷
حکشتی‌ ۱۴۲۲ ۸۰
فولاد ۵۰۱ ۲۵۲۰
فولاژ ۱۵۱۳ ۴۸
فخوز ۳۲۸ ۱۱۶
ساراب ۳۳۳۸ ۹
ورنا ۵۶۷ ۳
حپترو ۵۰۹۱ ۱
کچاد ۵۸۶ ۲۳۷
وپست ۸۷۴ ۱۶
مارون ۱۷۴۶۰ ۴۹
شپنا ۶۳۲ ۴۱۶
شتران ۴۱۶ ۲۶۰۰
شبندر ۸۹۴ ۹۳۰
بسویچ ۴۸۲ ۹
وبملت ۴۵۴ ۳۰۵
وبصادر ۱۹۶ ۱۴۲۷
خاور ۴۱۲ ۴۲۰
وتجارت ۲۱۴ ۱۸۲۲
فایرا ۸۰۹ ۳۲
شراز ۱۲۴۴ ۴
جم ۴۴۱۲ ۴۲
فملی ۶۷۵ ۱۸۴۰
سدشت ۴۵۳۶ ۸
بفجر ۱۸۴۲ ۳۸
وتوصا ۱۴۸ ۱۲
 شبریز ۱۱۴۹ ۴۱
خساپا ۲۳۰ ۳۶
لکما ۱۹۷ ۲۲
بترانس ۲۶۸ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۰ مرداد ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۲۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۱۱۸۰ ۲۲۹۲
شگویا ۱۴۹۶ ۴۷
شاوان ۱۷۶۱ ۴
دانا ۳۹۰ ۱۶
بنیرو ۳۷۰ ۳
رمپنا ۱۳۳۶ ۱۳۷
اخابر ۱۰۰۴ ۲۳۹
کگل ۵۸۱ ۱۰۴
حکشتی‌ ۱۴۲۲ ۷۸
فولاد ۵۰۱ ۲۵۲۰
فولاژ ۱۵۱۳ ۷۳
فخوز ۳۲۸ ۲۹۶
ساراب ۳۳۳۸ ۳
ورنا ۵۶۷ ۳
حپترو ۵۰۹۱ ۱
کچاد ۵۸۶ ۱۸۱
وپست ۸۷۴ ۱۶
مارون ۱۷۴۶۰ ۴۷
شپنا ۶۳۲ ۱۰۰۸
شتران ۴۱۶ ۲۰۹۰
شبندر ۸۹۴ ۹۱۲
بسویچ ۴۸۲ ۹
وبملت ۴۵۴ ۲۹۹
وبصادر ۱۹۶ ۱۴۰۰
خودرو ۲۵۰ ۴۷
وتجارت ۲۱۴ ۱۷۸۸
 فایرا ۸۰۹ ۳۱
شراز ۱۲۴۴ ۴
جم ۴۴۱۲ ۴۱
فملی ۶۷۵ ۱۴۷۳
سدشت ۴۵۳۶ ۸
بفجر ۱۸۴۲ ۳۸
وتوصا ۱۴۸ ۱۲
شبریز ۱۱۴۹ ۱۵
خساپا ۲۳۰ ۳۹
لکما ۱۹۷ ۲۲
بترانس ۲۶۸ ۳