اگر آن را دوست ندارید، آن را تماشا نکنید: کامیون در زمین فرو رفته است!


راننده کامیون که قصد تخلیه بار خود را داشت با برخورد با زمین دچار شوک شدید شد. کامیونش داخل زمین رفت و رفت.

h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:0widtop;0;absoluteth; :100%;ارتفاع:100%;}

امتیاز شما برای این پست

اگر متن را دوست ندارید، آن را نبینید: کامیون در زمین فرو رفت! برای اولین بار در Ideal Mag. به نظر می رسد.