بهترین سخنان انگیزشی و پندآموز وین دایر (انگلیسی


گزیده ای از زیباترین جملات انگیزشی مثبت وین دایر در مورد موفقیت، عشق و زندگی به همراه عکس نوشته های خاص برای پست، کپشن و استوری اینستاگرام

اگر نگرش خود را به هر چیز تغییر دهید
آنچه بدان نگاه می کنید، تغییر می کند

******

وضعیت زندگی شما
چیزی جز انعکاس وضعیت ذهن تان نیست

******

Love what you do
Do what you love
عاشق کاری که انجام می دهید باشید
و کاری را انجام دهید که عاشقش هستید

******

وقتی دیگری را قضاوت می کنید
در واقع آن ها را تعریف نمی کنید
بلکه خودتان را تعریف می کنید

******

نیازی نیست از هیچ کس بهتر باشی
فقط باید سعی کنی بهتر از نسخه قبلی خودت باشی

******

With God, all things are possible
با خدا، همه چیز ممکن خواهد بود

******

اگر بین مهربان بودن و صادق بودن مجبور به انتخاب شدید
مهربان بودن را انتخاب کنید

******

قانون جذب این است
شما چیزی را که می خواهید جذب نمی کنید
شما همان چیزی را که هستید جذب می کنید

******

You cannot always control what goes on outside
But you can always control what goes on inside
شما همیشه نمی توانید آنچه را که در بیرون از شما می گذرد کنترل کنید
اما همیشه می توانید آنچه در درون تان می گذرد را کنترل کنید

******

شما در جایی که هستید، گیر نکرده اید
مگر اینکه خودتان اینطور خواسته باشید

******

انجام کاری که عاشقش هستید
سنگ بنای فراوانی در زندگی شماست

******

هرگز قدرت تان را برای تغییر خود دست کم نگیرید
و هرگز قدرت خود را برای تغییر دیگران دست بالا نگیرید

******

You get treated in life
the way you teach people to treat you
در زندگی با شما همان گونه رفتار می شود
که خودتان به دیگران یاد می دهید

******

اگر باور داشته باشید که نتیجه خواهد داد
فرصت ها را خواهید دید
اگر باور داشته باشید که نمی شود
موانع را خواهید دید

******

شما همانی هستید که امروز انتخاب می کنید
نه آن چیزی که قبلا انتخاب کرده اید

******

هر تجربه ای که در زندگی داشته اید
کاملا ضروری بوده تا شما را یک قدم یک قدم
به جایی که اکنون در آن هستید، برساند

******

Judgments prevent us from seeing the good
that lies beyond appearances
قضاوت ها ما را از دیدن خوبی هایی
که فراتر از ظواهر نهفته است باز می دارد

******

رفتار مردم با شما کارمای آن هاست
و نحوه واکنش شما به آن ها کارمای شماست

******

You’ll see it when you believe it
باور کن تا ببینی

******

شک را از خودت دور کن
وقتی شک از بین رفت
فراوانی شکوفا می شود
و هر چیزی ممکن خواهد بود