جملات زیبا انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی (ناب و مثبت!)جملات زیبا انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

زیباترین جملات انگیزشی ناب و انرژی مثبت انگلیسی با معنی فارسی برای بیو، کپشن و استوری اینستاگرام

***

I Am Not What Happened To Me. I Am What I Choose To Become
من دستخوش اتفاقات نیستم؛ من همان چیزی هستم که انتخاب می کنم باشم!

******

Forget Your Past, Forgive Yourself, And Begin Again Right Now
گذشته خود را فراموش کنید، خود را ببخشید و از همین الان دوباره شروع کنید

******

Be the change that you wish to see in the world
همان تغییری باش که دوست داری در جهان ببینی!

******

Smile And Let Everyone Know That Today, You’re A Lot Stronger Than You Were
لبخند بزن و اجازه بده همه بدانند که امروز، بسیار قوی تر از دیروزت هستی!

******

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌ دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ ام

******

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگتر باشد

******

The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty
یک بدبین در هر فرصتی سختی ها را می بیند. یک فرد خوش بین در هر سختی فرصت را می بیند

******

Be the kind of person that makes others step up their game
کسی باش که باعث می شود دیگران وارد بازی شان شوند

******

Make Peace with your broken pieces
با تکه های شکسته ات صلح کن

******

Everything you can imagine is real
هر چیزی رو که بتونی تجسم کنی، حقیقت داره!

*****

Do one thing every day that scares you
هر روز، یه کاری که ازش می ترسی رو انجام بده!

******

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ ام
من تنها با کار و تلاش به آن رسیده‌ ام

******

قشنگ ترین جملات انگیزشی ناب و انرژی مثبت انگلیسی

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful
چالش‌ها زندگی را جالب و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌ دار می‌ کند

******

One bad chapter doesn’t mean your story is over
یه فصل بد به این معنی نیست که داستانت به پایان رسیده

******

Grow through what you go through
از طریق مسیری که طی می کنی رشد کن

Time for Changes
زمان تغییرات

******

Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.
موفقیت یعنی دوست داشتن خودت، کاری که انجام میدی، و نحوه انجام اون کار!

******

Action; is the foundational key to all success
اقدام، کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست

******

You must do the thing you think you cannot do.
تو باید دقیقا همون کاری رو انجام بدی که فکر می کنی نمیتونی!

******

Doubt kills more dreams than failure ever will.
«تردید»، خیلی بیشتر از «شکست» باعث کشته شدن رویاهای افراد شده!

******

There is no story to tell without taking risks
بدون ریسک کردن هیچ داستانی برای تعریف نیست

******

Respect yourself so that others will respect you
به خودت احترام بزار تا دیگران بهت احترام بزارن

******

There are no regrets in life, just lessons
پشیمانی و حسرتی در زندگی وجود ندارد،
هر چه هست فقط درس است