جملات زیبا و انگیزشی کره ای با معنی فارسی (قشنگ و کوتاه!)جملات انگیزشی و زیبا به زبان کره ای

زیباترین متن های انگیزشی به زبان و خط کره ای همراه با ترجمه فارسی برای بیو، پست، استوری و پروفایل اینستاگرام!

***

꿈이 있다면 절대
포기하지 마라

اگر رویایی دارید
هرگز تسلیم نشوید

******

나는 내 인생에서 실패에 실패를 거듭했다
그런데 그것이 바로 내가 성공하는 이유이다

من بارها و بارها توی زندگیم شکست خوردم
و به همین دلیله که موفق شدم

مایکل جردن

******

멈추지 말고 계속 해나가기만
한다면 늦어도 상관없다

تا زمانی که متوقف نشی
مهم نیست چقدر آهسته پیش میری

******

모두가 잠든 밤에 피는
꽃도 있다

بعضی از گل ها شب ها وقتی همه خوابن
شکوفا میشن

******

꿈을 꾸고 믿을 수 있다면 이룰
수도 있다

هر چیزی که ذهن انسان بتونه تصور و باور کنه
می تونه به اون برسه

******

행복은 이미 완성된 것이 아니라
당신의 행동으로부터 오는 것이다

خوشبختی چیزی آماده نیست
ناشی از اعمال خود شماست

******

세상에서 보고싶은 변화가 있다면 당신 스스로 그 변화가 되어라

تغییری باش که میخوای توی دنیا ببینی

******

인생은 과감한 모험이던가
아니면 아무 것도 아니다

زندگی یا یه ماجراجویی شجاعانه ست
یا هیچی

******

운이란 준비가 기회를
만나는 것이다

شانس زمانیه که
آمادگی با فرصت روبرو میشه

******

오늘 걷지 않으면
내일 뛰어야 한다

اگر امروز راه نمیری
فردا باید بدوی

******

متن زیبای کره ای با معنی برای بیو

니 멋대로 살어
어차피 니 꺼야

فقط همونطوری که خودت میخوای زندگی کن
زندگی تو مال خودته

******

누구도 당신을 느끼게하지 마세요
당신의 방식대로 사는 것에 대한 유죄

نذار کسی بهت احساس گناهکار بودن بده
به‌خاطر اینکه به شيوه‌ی خودت زندگی می کنی

******

성공에 대한 의지를 품는
것은 무엇보다 중요하다

همیشه به خاطر داشته باش
که تصمیم تو برای موفقیت مهم تر از هر چیز دیگه ایه

******

해안이 보이지 않는 것을 이겨낼 용기가
없다면 절대로 바다를 건널 수 없다

تو هرگز نمیتونی از اقیانوس عبور کنی
تا زمانی که شهامت فراموش کردن ساحل رو نداشته باشی

******

실패는 성공의 어머니이다

شکست مادر موفقیته

******

성공한 사람을
찾아서 따라하지
말고 항상 자기
생각대로 행동하
고 표현하며
스스로에게 믿음을 가져라
همیشه خودت باش
خودت رو ابراز کن
به خودت ایمان داشته باش
بیرون نرو
و به دنبال یک شخصیت موفق باش
و همین روال رو تکرار کن

******

뛰기 전에 걷는 것을 배워라

پیش از دویدن راه رفتن رو یاد بگیر

******

평범한 사람에게는 희망과 야망이
있지만 성공한 사람에게는 목표와 계획이 있다

آدمای معمولی امید و آرزو دارن
اما آدمای موفق هدف و برنامه

******

누구도 꿈을 밟지 못하게

اجازه نده کسی روی رویاهات پا بزاره

******

자신의 미래를 확신하는 사람은
남의 삶을 부러워하지 않는다

کسی که به آینده خودش اعتماد داره
به زندگی بقیه حسودی نمی کنه