جملات قشنگ انگلیسی با معنی فارسی برای بیو و استوری!جملات قشنگ انگلیسی با معنی فارسی برای بیو و استوری

قشنگ ترین جملات کوتاه، پرمعنا و مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیوگرافی و استوری اینستاگرام!

***

Be kind to others, for everyone is fighting a battle
با آدما مهربون باش، چون هر کس تو زندگیش داره با یه چیزی می جنگه

******

Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve
هرچه ذهن انسان بتواند تصور و باور کند، می تواند به دست آورد

******

Karma is like gravity – it’s so basic, we don’t even notice it
کارما مثل قانون جاذبه ست؛ اونقدر بدیهیه که حتی متوجهش نیستیم

******

It took me __ years to look like this
سال ها طول کشید تا به این شکل در آمدم

******

Nature didn’t need an operation to be beautiful
It just was
طبیعت برای زیبا بودن نیاز به عمل زیبایی ندارد!
خودش همینطور زیباست!

******

A diamond is merely a lump of coal that did well under pressure
الماس، صرفا یک توده زغال سنگ است که خیلی خوب از پس فشارها برآمده!

******

Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there
اگر یکجا بنشینید، حتی اگر در مسیر درستی باشید، از شما جلو خواهند زد!

******

The road to success is always under construction.
راه موفقیت، همیشه در دست ساخت است!

******

Failure is the condiment that gives success its flavor
شکست، یک چاشنی است که به موفقیت طعم می دهد

******

جملات قشنگ و زیبای انگلیسی

متن دلنشین و قشنگ انگلیسی برای بیوگرافی و استوری

When one has a grateful heart, life is so beautiful
وقتی قلب شکرگزاری داشته باشی، زندگی بسیار زیبا می شود

******

Live for yourself
برای خودت زندگی کن

******

Life is a one time offer, use it well
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

******

The health of your brain is much more about your actions than your age
سلامت مغز شما بیشتر به اعمال شما بستگی دارد تا سن شما

******

God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well
خداوند به ما موهبت زندگی بخشیده است؛
و این بر عهده خود ماست که خوب زندگی کردن را به خودمان هدیه دهیم!

******

Everything happens for a reason.
هر اتفاقی دلیلی دارد

******

The harder you fall, the heavier your heart;
the heavier your heart, the stronger you climb;
the stronger you climb, the higher your pedestal
هرچه سخت تر زمین بخورید،
قلب تان سنگین تر می شود و هرچه قلب تان سنگین تر شود،
قوی تر بالا می روید و هرچه قوی تر بالا روید،
به مکان های مرتفع تری خواهید رسید

******

Optimism is the faith that leads to achievement
Nothing can be done without hope and confidence
خوشبینی باوری است که منجر به دستیابی به هدف می شود
هیچ کاری بدون امید و اعتماد به نفس انجام نمی شود

******

You can’t win if you’re losing in your mind
Change your thoughts and it will change your life
اگه تو ذهن خودت بازنده باشی، نمیتونی برنده بشی
افکارت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کنه!

******

Never give up on something you can’t go a day without thinking about
هرگز از چیزی که نمی توانی حتی یک روز را بدون فکر آن سپری کنی، دست نکش!

******

It is never too late to be what you might have been
هرگز برای تبدیل شدن به آنچه همیشه می خواستید، دیر نیست

******

A mind troubled by doubt cannot focus on the course to victory
ذهنی که دچار شک و تردید باشد، نمی تواند بر مسیر پیروزی تمرکز کند

******

If you show me you don’t care,
I’ll show you, I’m better at it
اگه بهم نشون بدی که برات مهم نیست،
من بهت نشون میدم که توی این کار از تو بهترم!

******

Let no feeling of discouragement prey upon you, and in the end you are sure to succeed
اگر اجازه ندهید احساس دلسردی بر شما چیره شود، مطمئنا در پایان موفق خواهید شد

******

Successful people never worry about what others are doing
آدمای موفق، هرگز نگران اینکه دیگران دارن چیکار میکنن، نیستن!