جملات قشنگ عاشقانه انگلیسی برای همسر و عشقم!جملات قشنگ عاشقانه انگلیسی برای همسر و عشقم

قشنگ ترین جمله های عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی برای ابراز علاقه و گفتن دوستت دارم به همسر و عشق زندگی

***

The only thing I never get enough with is loving you, you rock my world
تنها چیزی که هر چقدر هم داشته باشم بازم کمه، دوست داشتن توئه!
تو دنیای منو به لرزه انداختی عشق من!

******

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow
قسم می خورم که در این لحظه، بیشتر از این نمیشه عاشقت باشم و میدونم که فردا هم همینطوره!

******

There are only two times that I want to be with you—now and forever
من فقط توی دو لحظه دوست دارم با تو باشم: اکنون و همیشه!

******

As long as there’s breath in me, I will always love you more than ever before
تا زمانی که نفسی در من هست، همیشه بیشتر از قبل دوستت خواهم داشت

******

With every minute of every hour,
I love you more. I cherish you forever
هر دقیقه که میگذره، بیشتر دوستت دارم. من تو رو تا همیشه دوست دارم

******

There isn’t one person in the world that I want more than I want you
هیچ کس توی این دنیا وجود نداره که من بیشتر از تو بخوامش!

******

My favorite place is inside your hug
بهترین مکان مورد علاقه من، میان آغوش توست

******

You’re my one and only, and through thick and thin,
I want you to know that I will always love you with all my heart and soul
تو یگانه عشق منی! میخوام بدونی که در سختی و آسونی،
همیشه با تمام دل و جونم دوستت خواهم داشت

******

There is only one happiness in life, to love and to be loved
تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد: دوست داشتن و دوست داشته شدن

******

When I tell you I love you, I am not saying it out of habit,
I am reminding you that you are my life
وقتی بهت میگم دوستت دارم، از روی عادت نمیگم؛
فقط بهت یادآوری می کنم که همه زندگیمی!

******

متن قشنگ عاشقانه انگلیسی برای بیو و استوری

To find someone who will love you for no reason, is the ultimate happiness
پیدا کردن کسی که بی دلیل دوستت داشته باشد، نهایت خوشبختی است

******

You make me complete because I didn’t know what love meant until I met you my better half
تو منو کامل می کنی! چون من نمی دونستم عشق به چه معناست، تا زمانی که تو رو دیدم، نیمه من!

******

You’re the love of my life, the sunshine in my world and the happiness in my heart. I love you dearly
تو عشق زندگی من، آفتاب دنیای من و شادی قلب منی. عاشقانه دوستت دارم

******

With every sunrise, there’s a reason to love you more than ever before. I love you with all my heart
با هر طلوع خورشید، دلیلی برای دوست داشتنت بیشتر از همیشه پیدا می کنم. با تمام وجودم دوستت دارم

******

I feel lucky every day when I’m with you
هر روز که با توام، احساس خوشبختی می کنم

******

I love you as high as the sky and as deep as the sea
دوستت دارم… به بلندی آسمان و به ژرفای دریا

******

Every single day that I spend being your wife, I realize how lucky I am to live with such an amazing man
هر روز رو که به عنوان همسر تو می گذرونم، می فهمم چقدر خوش شانسم که میتونم با چنین مرد فوق العاده ای زندگی کنم!

******

Loved you yesterday, loved you still, always have, always will
دیروز عاشقت بودم، و امروز هنوز عاشقت هستم و همیشه خواهم بود

******

The best thing about being in love with you is that
I have begun to enjoy every season of life with a lot more zest than I usually do
Such is the magic of your love, sweetheart
بهترین قسمت عاشق تو بودن اینه که از هر فصل زندگیم،
با میل و رغبت بیشتری نسبت به قبل لذت می برم
اینه جادوی عشق تو، عزیز دل من

******

Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood
حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو، حال و هوای منو عوض میکنه

******

I will always and forever love you with all my heart as you hold the key to the door of my heart. I cherish you forever
تا هر وقت که کلید قلب من دست تو باشه، با تمام وجودم دوستت خواهم داشت. همیشه تو قلب منی عزیزم