حرف های انگیزشی انگلیسی برای موفقیت با معنی فارسی!حرف های انگیزشی انگلیسی کوتاه برای موفقیت

زیباترین حرف های انگیزشی و انرژی مثبت انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد موفقیت، تلاش و رسیدن به اهداف زندگی

***

The secret of getting ahead is getting started
راز جلو رفتن، شروع کردن است

******

If you want to increase your success rate, double your failure rate
اگر می خواهید میزان موفقیت خود را افزایش دهید، نرخ شکست خود را دو برابر کنید

******

If you’re serious about changing your life, you’ll find a way. If you’re not, you’ll find an excuse
اگر در تغییر زندگی خود جدی باشید، راهی پیدا خواهید کرد. اگر نه، بهانه ای خواهید یافت

******

If you want to make the wrong decision, ask everyone
اگر می خواهید تصمیم اشتباهی بگیرید، از همه نظر بپرسید!

******

It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get up
مهم این نیست که زمین بخوری، مهم این است که بلند شوی

******

Everything you want is on the other side of fear
هرآنچه می خواهی، در فراسوی ترس قرار دارد

******

You are never too old to set another goal or to dream a new dream
شما هرگز برای تعیین یک هدف جدید و یا داشتن یک رویای جدید، پیر نشده اید!

******

Transferring your passion to your job is far easier than finding a job that happens to match your passion
تبدیل کردن علاقه تان به شغل تان، بسیار ساده تر از یافتن شغلی است که مطابق با علاقه تان باشد

******

The cost of being wrong is less than the cost of doing nothing
هزینه اشتباه کردن کمتر از هزینه انجام ندادن هیچ کاری است

******

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today
تنها محدودیت ما برای تحقق فردا، تردیدهای امروز ما خواهد بود

******

Do what you can, with what you have, where you are
آنچه را که می توانید، با هرآنچه دارید، و از جایی که هستید انجام دهید

******

Nothing in the universe can stop you from letting go and starting over
هیچ چیز در جهان نمی تواند شما را از رها کردن و دوباره شروع کردن باز دارد

******

There is some good in this world, and it’s worth fighting for
چیزهای خوبی در این دنیا وجود دارد که ارزش جنگیدن را دارند

******

The secret to change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new
راز تغییر این است که تمام انرژی خود را
متمرکز بر ساختن چیزهای جدید کنید، نه جنگیدن با چیزهای قدیمی

******

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not
بهتر است به خاطر چیزی که هستی از تو متنفر باشند
تا اینکه برای چیزی که نیستی دوستت داشته باشند

******

In my mind, not just this year, always, I am always the best.  And I am always going to say that
من، نه فقط الان، بلکه همیشه خودم را در ذهنم بهترین می دیدم و همیشه هم بهترین خواهم ماند

******

صبر و زمان، دو جنگجوی قدرتمند هستند
پس به یاد داشته باشید که دستاوردهای بزرگ زمان می برد،
و موفقیت یک شبه وجود ندارد

******

If you fell down yesterday, stand up today
اگر دیروز زمین خوردی، امروز بلند شو