سخنان معروف و جملات زیبای آیزاک (اسحاق) نیوتن!سخنان معروف و جملات زیبای نیوتن

ناب ترین جملات ماندگار و آموزنده اسحاق نیوتن فیزیک‌ دان، ریاضی‌ دان، ستاره شناس و نویسنده معروف انگلیسی

***

در مقابل هر عملی همیشه عکس العملی برابر هست

******

Every action has an equal and opposite reaction
هر کنشی واکنشی به همان مقدار و در جهت مخالف دارد

******

انسان ممکن است چیزهایی رو تصور کنه که نادرسته،
اما او فقط می تونه چیزهایی رو بفهمه که درست هستن،
زیرا اگر چیزها نادرست باشن، درک اون ها ممکن نیست..

******

What we know is a drop
what we don’t know is an ocean
آنچه می دانیم یک قطره است
آنچه نمی دانیم یک اقیانوس

******

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد،
زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است .

******

اگر منتظر می ماندم تا دیگران برایم وسایل و ابزار بسازند هرگز چیزی نساخته بودم

******

وقتی دو نیرو با هم متحد میشن، کارایی اون ها دو برابر میشه.

******

Tact is the art of making a point
without making an enemy
تدبیر، هنر بیان نقطه‌ نظر
بدون دشمن‌ تراشیه

******

افلاطون دوست من است، ارسطو دوست من است
اما بزرگ ترین دوست من حقیقت است

******

تمام دانش و درک جهان هستی چیزی جز بازی با سنگ ها و صدف ها
در ساحل دریای بی کران پهناور حقیقت نبود

******

تدبیر یعنی مهارت مطرح کردن دیدگاهت بدون دشمن تراشی برای خود

******

هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ انجام داد

******

My powers are ordinary
Only my application brings me success
قدرت های من عادیه
فقط درخواست من برای من موفقیت به ارمغان میاره

******

در حیرتم كه وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان
و این دنیای بزرگی كه در آن زندگی می كنم،
به چه تشبیه كنم

******

اگر دیگران به سختی من فکر می‌ کردن،
اون‌ وقت نتایج مشابه می گرفتن

******

ما دیوارهای بسیار زیادی و پل های بسیار کمی می سازیم

******

نیروی جاذبه حرکت سیارات را توضیح می دهد
اما نمی تواند توضیح دهد که چه کسی سیارات را به حرکت در می آورد

******

Truth is the offspring of silence and meditation
حقیقت زاییده سکوت و مراقبه است

******

حقیقت همواره در سادگی یافت می شود،
نه در کثرت و در هم ریختگی چیزها

******

مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد

******

حیات درختان در بخشش میوه است

******

آتئیسم بسیار بی معنی است، زمانی که به منظومه شمسی نگاه می کنم
زمین را در فاصله مناسب از خورشید می بینم
تا مقادیر مناسب گرما و نور را دریافت کند
این اتفاق تصادفی نیفتاده است

******

همون طور که یک نابینا هیچ تصوری از رنگ ها نداره،
ما نیز هیچ درکی از نحوه ای که خداوند دانا با اون همه چیز رو مشاهده
و درک می کنه نداریم