متن های زیبای کتاب عاشقانه های آرام اثر نادر ابراهیمیمتن عاشقانه کتاب عاشقانه های آرام اثر نادر ابراهیمی

تکه هایی از زیباترین متن های عاشقانه کتاب یک رمان عاشقانه آرام است از جانب نادر ابراهیمی شاعر و نویسنده نامدار ایرانی

***

عاشق شدن مشکلی نیست
عاشق ماندن مشکل ماست
بقای عشق، نه ظهور عشق
عشق تا زمانی که ادامه دارد عشق است
نه شدت ظاهرش

******

بهترین دوست انسان انسان است نه کتاب
کتابها به حدی که آداب دوستی و انسانیت را بیاموزند
معتبر هستند، نه چندان
که مانند دریای مرده ای از کلمات مرده است
تو را در خود غرق خواهند کرد و تو را خواهند بلعید

******

گفتار عاشقانه دلیل عشق نیست
او کم دوست دارد
بسیاری از کلمات عاشقانه
عشق یک عادت نیست
عادت همه چیز را نابود می کند
از جمله عظمت عشق
از شباهت به تکرار می رویم
از تکرار تا عادت
از عادت به بیهودگی، از بیهودگی به خستگی و نفرت

******

عاشق زمزمه می کند
داد نزن

******

تو خیابون مرد میشی
نه لایه به لایه کتاب

******

برای هر مشکلی راه حلی پیدا کنید
که مشکل واقعا اتفاق افتاده است

******

مرگ مشکلی نیست
اگر درست زندگی کردی

******

وقتی کودک می خندد
او معتقد است که تمام دنیا می خندند
و هنگامی که انسان ضعیف بر خستگی غلبه کند
او فکر می کند که خستگی
تمام دنیا را نابود کند

******

چرا ناامیدها عاشق می شوند؟
به طور مداوم ناامیدی خود را نشان دهند؟

******

بخشی از خلاصه کتاب عاشقانه های آرام

هیچ چیز مانند اراده برای پرواز نیست
این کار پریدن را آسان نمی کند

******

عشق را به یادگار نگذاریم
مورد تحقیر و مصرف قرار گرفتن

******

من نمیدانم عشق چیست
من بی تجربه هستم
من تازه وارد هستم
نمی دانم اسمش عشق است یا چیز دیگری
فقط بدجوری میخوامش

******

مقصد یعنی زندگی
هدف زندگی را عمیق تر می کند
زندگی یعنی داشتن مقصد نه رسیدن به مقصد

******

اجازه نده عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود
حتی به گل های باغچه آب ندهید
به آبیاری گل های باغچه عادت کنید
عشق عادت دوست داشتن و دوست داشتن دیگری نیست
تمدید مستمر مطلوب است
که مدام می خواهد تجدید و دگرگون شود
تازگی جوهر عشق است و طراوت جوهره عشق است
چگونه می توان طراوت و طراوت را از عشق گرفت؟
و آیا عشق عشق باقی خواهد ماند؟

******

شیشه کریستالی فقط یک بار می شکند
می تواند بشکند
تکه هایش را نگه داشت
اما شیشه های شکسته
این مهره های تیز دیگر جامی را نخواهند برد

******

عشق یک عکس به یاد ماندنی نیست
عشق طغیان دائمی افراد قدرتمند در برابر ابتذال است
با این حال، عشق یک محصول مصرفی است
من طراحیش نمیکنم