مراکز اسقاط باید ارزش خودروی اسقاط را به مالک پرداخت کنند


مدیر اجرایی نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اسقاط ها ملزم به پرداخت ارزش خودروهای اسقاط شده به مالکان هستند.
من گزارش میدم اخبار خودرو به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، محمد حیدری پاشاکی گفت: متقاضیانی که در طرح تعویض خودروهای فرسوده شرکت کرده و در قرعه کشی شرکت های خودروسازی برنده شده اند به ستاد نوسازی ناوگان مراجعه و سیستم اسقاط خودروهای دست دوم به آدرس nnhk.ir بازدید کنید.

مدیر اجرایی نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: این متقاضیان پس از ثبت نام در سایت مذکور و انتخاب مرکز اسقاط مورد نظر، با همراه داشتن خودرو و مدارک مربوطه جهت تسلیم و اسقاط خودرو خود به مرکز اسقاط منتخب مراجعه کنند.

مدیر اجرایی نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: مراکز اسقاط موظفند پس از اسقاط خودروهای متقاضیان، ارزش خودروهای اسقاط شده را به حساب مالکان خودروهای اسقاط واریز کنند.

وی افزود: در صورتی که اسقاط از پرداخت اسقاط به مالک خودروی فرسوده خودداری کند، تخلف است و مالکان می توانند از طریق سامانه طرح 124 شکایت کنند.

حیدری تصریح کرد: ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در صورت مشاهده این تخلف ضمن برخورد با مراکز اسقاط متخلف، اقدام به حذف آنها می کند. طرح خرید و فروش خودروهای دست دوم حذف می کنند