منو به راحتی بلند می کنی اما نمی تونی پرتم کنی!!!


باهوشا بگن من چیم

منو خیلی خیلی راحت میتونی بلند کنی اما به سختی میتونی منو پرتاب کنی!

اگه گفتی من چیم؟

.

.

.

جوابو بگو بعد بیا پایین :))))

.

.

.

.

جواب : پر