نماد سیاره مریخ در طالع بینی چیست؟


نماد سیاره مریخ در طالع بینی چیست؟

مریخ: سیاره اشتیاق

علامت ماه چیست؟: برج حمل یا برج حمل (آوریل) و عقرب (آبان)

مریخ سیاره عمل در زودیاک است. سیاره ای سرخ و آتشین که هرگز امید خود را از دست نمی دهد. بنابراین انرژی، اشتیاق، انگیزه و اراده در قلمرو این سیاره قرار می گیرد.

مریخ به ما دستور می دهد که بایستیم، مورد توجه قرار بگیریم و کارها را انجام دهیم. چون کار ما این نیست که در حاشیه بایستیم و گوشه ای بایستیم. در واقع، مریخ از قدرت و اعتماد به نفس مردم صحبت می کند.

جاه طلبی و رقابت نیز بخشی از قلمرو مریخ است. مریخ ما را تشویق می‌کند تا با چالش‌ها روبرو شویم و بهترین عملکرد را داشته باشیم، چه در محل کار یا حتی در زمین بازی. این سیاره همچنین برای شجاعت و شرافت ارزش قائل است و طبیعت جسور و نترس او را خوشحال می کند.

به خاطر داشته باشید که انرژی مریخ می تواند سازنده یا مخرب باشد و از ما می خواهد که آن را در جهت مثبت مهار کنیم. همچنین، پشتکار و موفقیت کلیدواژه های مریخ است.

این سیاره همچنین بر امیال و انرژی جنسی حکومت می کند و اسلحه، زره و جراحی تحت تأثیر آن است. به طور کلی، انرژی مریخ در صورت استفاده صحیح می تواند بسیار مفید باشد.

حدود دو سال طول می کشد تا مریخ مدار خود را به دور دایره البروج کامل کند. انرژی این سیاره مردانه است و بر برج حمل و عقرب و خانه اول و هشتم حکومت می کند.