گذرنامه ویژه اربعین چیست؟


کسانی که گذرنامه عادی ندارند از امسال می توانند با گذرنامه ویژه اربعین به عراق سفر کنند.

h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame; }

امتیاز شما برای این پست

گذرنامه ویژه اربعین چه می گوید؟ برای اولین بار در Ideal Mag. به نظر می رسد.